Зареєстровано

Наказ від “___”______2010р.
№ ________
Свідоцтво №______Директор департаменту
легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій

О.М. Семьоркіна

Затверджено

Міністерством юстиції України
Загальними зборами Всеукраїнської громадської організації „ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СИСТЕМНИХ РОЗСТАНОВОК ”

29 грудня 2009 р.

СТАТУТ

Всеукраїнської громадської організації

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СИСТЕМНИХ РОЗСТАНОВОК»

м. Київ – 2009 р.

Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СИСТЕМНИХ РОЗСТАНОВОК” (надалі Організація) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена за спільними інтересами громадян України для реалізації своїх прав та свобод.

1.2. Організація діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, інших нормативно-правових актів та цього статуту.

1.3. Діяльність Організації здійснюється на засадах добровільності, самоврядування, законності, рівноправності її членів ( учасників ) та гласності.

1.4. Організація співпрацює з громадськими організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями всіх форм власності з питань діяльності Організації.

1.5. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.6. Організація створюється без обмеження строку діяльності.

1.7. Назва Організації:

— повна назва українською мовою – Всеукраїнська громадська організація “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СИСТЕМНИХ РОЗСТАНОВОК”;

— скорочена назва українською мовою – ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СИСТЕМНИХ РОЗСТАНОВОК”.

1.8. Організація створена із всеукраїнським статусом.

1.9. Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.10. Місцезнаходження Організації: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 25, кв. 6.

2. Мета, завдання Організації

2.1. Головною метою діяльності Організації є:

— задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Організація відповідно до чинного законодавства здійснює наступні завдання:

— об’єднання зусиль членів Організації для пропаганди та поширення різноманітних напрямків психології, в тому числі системних розстановок;

— сприяння формуванню дієвої та авторитетної галузі фахівців з системних розстановок відповідно до загальнодемократичних цінностей, професійних та етичних засад міжнародних організацій в цьому напрямку;

— сприяння створенню позитивного іміджу та репутації фахівця з системних розстановок серед широких кіл громадськості, інвесторів, роботодавців, керівників організацій, органів державної влади України;

— сприяння створенню сприятливих умов для розвитку вітчизняної галузі системних розстановок;

— сприяння організації та проведенню у встановленому чинним законодавством порядку заходів, що направлені на розвиток та удосконалення творчих, наукових, економічних потреб своїх членів;

— створення для своїх членів, відповідно до законодавства, умов для налагодження зв’язків з міжнародними громадськими організаціями, підприємцями, науковцями для обміну досвідом в галузі системних розстановок;

— участь у створенні для своїх членів умов доступу до мережі інформаційного забезпечення, інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації у галузі системних розстановок.

2.3. З метою виконання статутних мети та завдань Організація у порядку, передбаченому чинним законодавством:

— сприяє у підготовці та перепідготовці (стажуванні) фахівців у галузі системних розстановок, що є членами Організації, приймає участь у наданні їм інформаційної та правової підтримки;

— приймає участь в розробці та реалізації програм та проектів, що спрямовані на розвиток галузі системних розстановок в Україні;

— в установленому законодавством порядку організовує зустрічі членів Організації з представниками міжнародних громадських організацій, підприємцями, науковцями інших країн задля виконання статутних завдань та обміну досвідом;

— сприяє організації та створенню інформаційних банків з питань діяльності Організації, що можуть зацікавити інвесторів та приймає участь у пропаганді методу системних розстановок;

— сприяє об’єднанню фахівців у галузі системних розстановок, громадян України для участі у створенні справедливого, безпечного та гармонійного суспільства;

— сприяє поширенню у суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаємопорозуміння, співробітництва, загальнолюдських цінностей;

— приймає участь в організації та проведенні безоплатних всеукраїнських та міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, фестивалів та інших заходів з питань, що відносяться до статутних мети та завдань Організації;

— представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

— приймає участь в організації для своїх членів зустрічей, науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, стажувань, навчальних поїздок для обміну досвідом, в тому числі і за кордон без мети отримання прибутку;

— сприяє своїм членам в організації та публікації інформаційних, методичних та науково-прикладних матеріалів та може створювати власні видавництва;

— надає своїм членам безоплатну організаційну, інформаційну та консультативну підтримку у їх починаннях;

— може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;

— може надавати допомогу іншим громадським організаціям, що беруть участь у виконанні проектів і програм, пов’язаних з метою та завданнями Організації.

— виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;

— може одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

— вносить пропозиції до органів державної влади і управління з питань діяльності Організації;

— може розповсюджувати інформацію і пропагувати свої мету та завдання;

— може засновувати засоби масової інформації.

3. Юридичний статус Організації

3.1. З моменту державної реєстрації Організація набуває статусу юридичної особи у встановленому чинним законодавством порядку. Може від власного імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, укладати угоди, бути позивачем і відповідачем в судах, мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків (в тому числі і валютні).

3.2. Організація має власні печатку, штампи із своїм найменування українською мовою, може мати бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Організації.

3.3. Символіка Організації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.4. Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та організацій, своїх членів, а вони не відповідають за зобов’язаннями Організації.

3.5. Організація користується самостійністю у прийнятті рішень з питань статутної діяльності, визначення умов оплати праці штатних працівників Організації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

3.6. Організація зобов’язана забезпечити вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність відповідно до вимог законодавства.

4. Членство в Організації.

Права та обов’язки членів Організації

4.1. Засновники Організації, які ініціювали створення Організації, набувають статусу члена Організації та мають права і несуть обов’язки, передбачені законодавством і цим статутом для членів Організації.

4.2. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.

4.2.1. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, особи без громадянства та громадяни інших держав, які перебувають на території України на законних підставах, досягли 18 років, працюють у галузі системних розстановок, або у суміжних областях знань, або сприяють розвитку галузі системних розстановок, дотримуються статуту Організації, визнають мету, завдання і зобов’язуються їх виконувати, а також сплатили одноразовий вступний внесок та сплачують членські внески.

4.2.2. В діяльності Організації можуть приймати участь колективні члени — колективи підприємств, організацій, установ, які працюють у галузі системних розстановок, або у суміжних областях знань, або сприяють розвитку галузі системних розстановок, визнають та виконують статут Організації, підтримують її мету та завдання, сплатили одноразовий вступний та сплачують членські внески.

4.3. Для вступу (виходу) в Організацію громадяни подають письмову заяву на ім’я Голови місцевого осередку (в разі відсутності місцевого осередку – на імя Президента Організації). Рішення про прийом (виключення) членів затверджується Правлінням Організації.

4.3.1. Умовою прийняття у члени Організації є сплата членами Організації членських та вступних внесків.

4.4. Прийом нових членів до Організації здійснюється в наступному порядку:

4.4.1. Особа, яка бажає стати членом Організації, подає належно оформлену заяву на ім’я Голови місцевого осередку, а в разі відсутності місцевого осередку – на імя Голови Організації. Для прийняття колективного члена — до заяви додається рішення колективу про вступ до Організації. Колективні члени — реалізують свої повноваження у якості членів Організації через своїх повноважних представників, які визначаються колективом підприємства, установи, організації.

4.4.2. Правління Організації повинно розглянути подану заяву у 10-денний термін і прийняти рішення про відмову або згоду на прийом у члени Організації.

4.4.3. Рішення про прийом у члени Організації доводиться заявнику в письмовій формі в 5-денний термін з дня прийняття рішення. Прийнятим до Організації членам видаються членський квиток та значок за зразками, встановленими Правлінням, після сплати вступних внесків.

4.5. Члени Організації мають рівні права і обов’язки.

4.6. Члени Організації мають право:

— обирати та бути обраними до органів управління Організації;

— на свій запит отримувати звіт про використання коштів Організації;

— брати участь в управлінні справами Організації в порядку, визначеному цим статутом;

— добровільно вийти з числа членів Організації;

— вносити пропозиції з питань діяльності Організації;

— безоплатно користуватися усіма видами послуг, що надаються Організацією;

— приймати участь в програмах та проектах за дорученням Правління Організації;

— користуватися майном Організації на підставі рішення Правління Організації;

— одержувати інформацію про діяльність Організації та її керівних органів.

4.7. Члени Організації зобов’язані:

— дотримуватися положень статуту, внутрішніх положень та актів Організації, що приймаються та затверджуються відповідними її органами;

— виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Організації;

— виконувати взяті на себе у встановленому порядку зобов’язання, що стосуються діяльності Організації;

— сприяти здійсненню мети і завдань Організації;

— брати участь у діяльності Організації;

— сумлінно виконувати свої обов’язки;

— своєчасно і в повному обсязі сплачувати вступні та членські внески в порядку і розмірах, що встановлюються Правлінням Організації;

— утримуватися від дій, що можуть нанести моральних збитків, а також шкоду гідності та діловій репутації (моральну шкоду) Організації, а також іншим членам Організації, як індивідуальним так і колективним;

— виконувати інші обов’язки відповідно до цього статуту.

4.8. Члени Організації діють у межах своїх повноважень та відповідно до цього статуту.

4.9. За активну участь в діяльності Організації по відношенню до членів Організації здійснюються заохочувальні заходи, порядок надання та їх форми визначаються Положенням про заохочувальні заходи за активну діяльність, що затверджується Правлінням Організації.

4.10. За порушення положень статуту, несплату членських внесків, нанесення матеріальних збитків Організації та/або її членам, систематичного (тобто більше двох випадків) невиконання, або неналежного виконання своїх обов’язків, передбачених статутом, вчинення дій, що дискредитують (завдають шкоду) Організації до членів (як індивідуальних так і колективних) можуть бути застосовані наступні заходи:

4.10.1. попередження;

4.10.2. виключення із членів Організації.

4.11. Рішення про виключення з членів Організації приймає Голова місцевого осередку, а де відсутні місцеві осередки — Правління Організації.

4.12. В разі припинення членства в Організації вступні та членські внески не повертаються.

5. Порядок діяльності центральних статутних органів Організації та їх повноваження
5.1. Центральними статутними органами управління Організації є:

— Загальні збори Організації;

— Правління Організації;

— Президент Організації;

— Ревізійна комісія Організації.

5.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які скликаються Правлінням не рідше одного разу на 1 (один) рік.

5.2.1. Кожен делегат, присутній на Загальних зборах, має 1 (один) голос.

5.2.2. Кожен місцевий осередок направляє своїх делегатів на Загальні збори в залежності від норми представництва, встановленої Правлінням Організації.

5.3. Позачергові Загальні збори Організації скликаються за ініціативою Президента Організації, Правління, Ревізійної комісії або на вимогу не менше третини місцевих осередків Організації у випадках:

— виникнення загрози суттєвим інтересам Організації;

— виявлення зловживань з боку посадових осіб Організації;

— виникнення термінових, непередбачених ситуацій, вирішення яких входить до компетенції Загальних зборів Організації.

5.4. Загальні збори Організації є правомочними в разі присутності на них більшості делегатів, обраних від загальної кількості місцевих осередків Організації.

5.4.2. До початку Загальних зборів їх делегатам надається можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів.

5.5. Про проведення Загальних зборів ініціатори їх скликання повідомляють місцеві осередки Організації у строк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до призначеної дати їх проведення. В разі скликання позачергових Загальних зборів за ініціативою місцевих осередків, останні також повідомляють Правління та Президента Організації у строк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до призначеної дати їх проведення. В повідомленні про проведення Загальних зборів обов’язково зазначається квота по обранню делегатів від місцевих осередків, місце, дата, час проведення Загальних зборів, порядок денний. Делегатами Загальних зборів за посадою є Президент Організації, члени Правління, голова та члени Ревізійної комісії.

5.5.1. Члени Організації мають право вносити свої зауваження та пропозиції щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів. Зауваження та пропозиції, внесені Правлінням, Ревізійною комісією, місцевими осередками, а також членами Організації, у кількості не менше 10 осіб, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Остаточний перелік питань до порядку денного, з яких прийняття рішення на відповідних Загальних зборах є обов’язковим, затверджується безпосередньо Загальними зборами.

5.6. Проведення Загальних зборів забезпечується головою та секретарем Загальних зборів, які обираються безпосередньо на Загальних зборах.

5.8. До компетенції Загальних зборів Організації належить:

— затвердження статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;

— обрання Президента Організації та членів Правління терміном на 5 (п’ять) років, а також їх відкликання до закінчення терміну повноважень, визначення кількісного складу Правління;

— обрання голови та членів Ревізійної комісії Організації терміном на 5 (п’ять) років, а також їх відкликання до закінчення терміну повноважень, визначення кількісного складу Ревізійної комісії;

— заслуховування та затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії Організації;

— визначення основних стратегічних напрямків діяльності та затвердження програм та проектів діяльності Організації;

— затвердження Положення про Ревізійну комісію;

— затвердження рішень Правління Організації про створення, реорганізацію та ліквідацію госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств;

— визначення порядку, джерел створення, поповнення та використання коштів Організації;

— затвердження річних результатів діяльності Організації;

— прийняття рішень про делегування частини повноважень Правлінню Організації на період між Загальними зборами;

— прийняття рішення про зміну розміру, форми і порядку внесення членами Організації вступних, обов’язкових членських та додаткових внесків;

— прийняття рішень про припинення діяльності та ліквідацію Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

— реалізація права власності на майно та кошти Організації;

— вирішення будь-яких інших питань, що стосуються діяльності Організації.

5.9. Усі рішення Загальних зборів Організації приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини делегатів від загальної кількості місцевих осередків, присутніх на ній.

5.9.1. З питань затвердження статуту, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності Організації та про використання майна та коштів Організації, рішення приймаються 3/4 голосів делегатів, присутніх на Загальних зборах.

5.10. Правління Організації є вищим керівним органом Організації у період між Загальними зборами Організації.

5.10.1. Правління Організації має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Організації. Перший склад Правління обирається Загальними зборами строком на 5 (п’ять) років.

5.10.2. Правління Організації вирішує наступні питання:

— забезпечує ефективну діяльність Організації;

— забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, звітує перед ними про їх виконання та організує контроль за їх виконанням;

— приймає невідкладні рішення з питань, що виникли в процесі діяльності та, які в разі необхідності, виносить на затвердження Загальних зборів;

— попередньо розглядає питання, що належать до компетенції Загальних зборів Організації, та подає їм свої пропозиції щодо їх вирішення;

— подає Загальним зборам обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статуту Організації;

— організовує, в разі потреби, проведення незалежного аудиту для підтвердження достовірності та повноти річного балансу;

— затверджує штатний розклад Організації, а також кошторис витрат на його утримання;

— затверджує Положення про членські внески;

— затверджує бюджет Організації, бюджети місцевих осередків;

— вирішує питання щодо участі членів Організації у міжнародних заходах, здійснення іншої діяльності з питань міжнародного співробітництва, що представляє інтерес для Організації;

— проводить громадську експертизу запропонованих іншими організаціями проектів на предмет їх відповідності законодавству України та статуту Організації;

— приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Організації;

— приймає рішення про прийом до Організації нових членів, про виключення з членів Організації та виносить ці рішення, в разі необхідності, на затвердження Загальних зборів;

— приймає рішення про створення установ, організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством та затверджує їх статути (положення);

— приймає рішення про створення (ліквідацію) місцевих осередків, затверджує Положення про місцеві осередки;

— здійснює господарське управління коштами та майном Організації;

— має право скасувати будь-яке рішення керівних органів місцевого осередку, якщо вони не відповідають нормам статуту Організації та суперечать чинному законодавству;

— здійснює іншу діяльність в межах наданих Загальними зборами повноважень.

5.11. Засідання Правління Організації скликаються Президентом Організації та проводяться в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Засідання Правління Організації правомочні при наявності на них більшості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні Правління. Голосування проводиться за принципом – 1 (один) член Правління – 1 (один) голос. В разі рівності голосів голос Президента Організації є вирішальним.

5.11.1. Члени Правління мають право приймати участь у засіданнях Правління за допомогою засобів технічного зв’язку.

5.11.2. Позачергові засідання Правління Організації скликаються Президентом Організації, за вимогою не менше третини її членів.

У разі скликання позачергових засідань Правління за вимогою не менше третини його членів, розгляд питань запропонованих ними, підлягають обов’язковому розгляду.

5.11.3. Засідання Правління з питань, що винесені для обговорення та прийняття рішень, можуть проводитися шляхом опитування членів Правління. Президент Організації забезпечує процедуру опитування членів Правління з відповідних питань через направлення їм письмових повідомлень, з викладеними питаннями та запропонованими рішеннями. Прийняття рішень при проведенні засідань Правління шляхом опитувань здійснюється за загальним принципом, згідно положень цього пункту.

5.11.4. Голова та члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу.

5.11.5. Правління Організації має право залучати до роботи в Організації консультантів та оплачувати їх роботу на підставі договору.

5.13. Президент Організації:

— очолює Правління Організації;

— представляє інтереси Організації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими фізичними та юридичними особами, а також у міжнародних зв’язках;

— організовує роботу Правління Організації, головує на його засіданнях, затверджує план роботи Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

— забезпечує виконання мети та завдань Організації;

— приймає рішення щодо участі Організації у реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, в тому числі проектів міжнародної технічної допомоги, що стосуються статутної діяльності Організації;

— забезпечує формування сприятливого громадського іміджу Організації на національному та міжнародному рівнях;

— звітує Загальним зборам про роботу Організації та Правління;

— підписує від імені Організації документи, відкриває рахунки в установах банків (в тому числі і валютні) та має право підпису фінансових документів як перша особа;

— надає на вимогу членів Організації копії протоколів засідань Правління, Загальних зборів та витягів з них;

— здійснює оперативне управління майном та коштами Організації;

— без доручення діє від імені Організації;

— укладає договори та інші угоди, видає накази та розпорядження;

— отримує від посадових осіб Організації інформацію щодо фінансово-господарської діяльності Організації, в тому числі документи первинного обліку фінансово-господарської діяльності Організації, а також письмові пояснення штатних працівників Організації;

— отримує від Голови Ревізійної комісії інформацію щодо висновків контрольно-ревізійних заходів;

— може делегувати частину своїх повноважень своєму заступнику (Віце-президенту);

— здійснює інші дії відповідно до цього статуту.

5.13.1. Розпорядження, накази, приписи, інші розпорядчі документи, що видані Президентом Організації на підставі відповідних рішень Загальних зборів або Правління є обов’язковими для виконання іншими органами та посадовими особами Організації.

5.13.2. Надання усіма статутними органами та посадовими особами Організації інформації Президенту Організації, на його вимогу, є обов’язковим.

5.14. Президент Організації підзвітний Загальним зборам.

5.15. Повноваження Президента Організації тривають до моменту обрання нового Президента.

5.16. Підставами для переобрання Президента Організації можуть бути:

5.16.1. добровільна відмова від займаної посади;

5.16.2. тяжка і тривала хвороба;

5.16.3. грубе та систематичне порушення Президентом Організації положень цього статуту.

5.17. На час відсутності Президента Організації його обов’язки виконує заступник Президента (Віце-президент) за його дорученням, який призначається Президентом з числа членів Правління.

5.18.1. Заступник Президента Організації:

— має право представляти інтереси Організації у державних і громадських органах;

— за дорученням Президента Організації підписувати рішення Загальних зборів та Правління Організації;

— може укладати правочини від імені Організації (угоди цивільно-правового, фінансового та іншого характеру), що спрямовані на забезпечення статутної діяльності, в межах делегованих Президентом Організації повноважень.

5.19. Контролюючі функції в Організації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами строком на 5 (п’ять) років. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами Організації. До складу Ревізійної комісії обираються особи, які не мають керівних посад у Організації. Ревізійна комісія на своєму засіданні розробляє проект Положення про Ревізійну комісію Організації, який затверджується Загальними зборами Організації.

5.20. Ревізійна комісія здійснює аудит діяльності Організації не менше одного разу на рік та надає його результати Загальним зборам Організації.

5.21. Ревізійна комісія:

— здійснює контроль за фінансово — господарською діяльністю Організації;

— перевіряє фінансову документацію Організації, порівнює її з даними первинного бухгалтерського обліку;

— перевіряє законність укладених від імені Організації договорів і здійснених угод;

— перевіряє цілі та статті витрат бюджету (кошторису) Організації;

— аналізує фінансовий стан Організації, її місцевих осередків, їх платоспроможність, виявляє резерви та можливості покращення фінансового стану і виробляє рекомендації з цих питань для центральних статутних органів Організації та керівних органів місцевих осередків;

— аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку чинним нормативним актам;

— здійснює контроль за додержанням членами Організації вимог статуту Організації та приймає оперативні заходи стосовно порушників цих вимог;

— готує висновки щодо річного бухгалтерського звіту;

— перевіряє правильність ведення обліку і звітності Організації;

— на першу вимогу отримує від посадових осіб Організації всі необхідні для перевірки документи;

— виконує доручення Загальних зборів та звітує про їх виконання.

5.21.1. Перевірки Ревізійною комісією Організації проводяться за:

— дорученням Загальних зборів Організації;

— Правління Організації;

— з власної ініціативи;

— на вимогу членів Організації у кількості не менше як 1/3;

— інших випадках, передбачених чинним законодавством.

5.21.2. На вимогу Ревізійної комісії їй повинні бути надані всі матеріали бухгалтерського обліку та інші документи і особисті пояснення посадових осіб Організації.

5.21.3. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

5.22. Ревізійна комісія Організації складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс Організації.

5.23. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів Організації у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Організації або виявлення зловживань, вчинених посадовими або службовими особами.

5.24. Очолює Ревізійну комісію її Голова.

5.24.1. На час відсутності Голови Ревізійної комісії його обов’язки виконує один із членів Ревізійної комісії за його дорученням.

5.25. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на рік. Засідання Ревізійної комісії є правомочними за умови присутності на них більш як половини її членів. Рішення на засіданнях приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. За рішенням Ревізійної комісії на її засіданнях ведеться протокол.

5.26. Голова та члени Ревізійної комісії Організації здійснюють свої повноваження на громадських засадах без отримання винагороди (заробітної плати).

5.27. В разі порушення статутної дисципліни посадовими особами або штатними працівниками Ревізійна комісія має право відсторонити їх від займаної посади до прийняття відповідного рішення Загальними зборами Організації.

5.28. На працівників штатного апарату Організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

5.29. Організація може мати свої місцеві осередки на території України. Місцеві осередки створюються не менше ніж трьома членами по місцю роботи, навчання чи проживання членів Організації згідно рішень їх Загальних зборів членів та Правління Організації.

5.30. Місцеві осередки Організації в своїй діяльності керуються цим статутом, положенням про місцеві осередки Організації, що приймаються Загальними зборами членів (надалі Збори) місцевих осередків Організації та затверджені рішенням Правління Організації.

5.31. Місцеві осередки Організації для набуття статусу юридичної особи реєструються відповідно до вимог чинного законодавства. Рішення про надання документів на реєстрацію приймається Зборами місцевого осередку Організації та обов’язково погоджується Правлінням Організації.

5.32. Ті місцеві осередки Організації, які не є юридичною особою, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування у порядку, встановленому чинним законодавством, згідно рішення Правління Організації.

5.33. Роботою місцевого осередку Організації керує його Голова, який обирається та звільняється Зборами місцевого осередку Організації.

5.34. З метою виконання окремих статутних завдань, що мають важливе значення та інтерес для членів Організації, за рішенням Правління можуть створюватися комітети, комісії, робочі групи та інші постійні та тимчасові структурні підрозділи, які діють на підставі відповідних положень, що затверджуються Правлінням Організації.

5.34.1. Кожний відповідний структурний підрозділ Організації очолює голова структурного підрозділу, який призначається та звільняється Президентом Організації за поданням Правління.

5.34.2. Будь-який із зазначених у цьому пункті статуту структурний підрозділ може бути ліквідований за рішенням Правління Організації.

6. Кошти та майно Організації

6.1. Організація може мати у власності рухоме і нерухоме майно, кошти, інше майно, придбане на законних підставах.

6.2. Організація має право здійснювати щодо майна та коштів, які перебувають у її власності будь-які правочини, що не суперечать законодавству України на основі свого бюджету (кошторису), що затверджується Правлінням Організації.

6.3. Джерелами формування коштів (майна) Організації можуть бути:

— кошти засновників;

— кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

— пасивні доходи;

— надходження від господарської діяльності створених Організацією підприємств, установ та організацій;

— кошти або майно передане членами Організації, громадянами, юридичними особами України, інших країн або державою, у встановленому чинним законодавством порядку;

— вступні і членські внески членів Організації.

6.3. У встановленому чинним законодавством порядку Організація може мати у власності:

— будівлі;

— обладнання;

— майно культурно-просвітницького призначення;

— транспортні засоби;

— земельні ділянки;

— майно, необхідне для здійснення діяльності, передбаченої цим статутом та законодавством для громадських організацій.

6.4. Порядок ведення діловодства та бухгалтерського обліку в Організації визначається Правлінням відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.6. Майно та кошти Організації використовуються на виконання статутних завдань та на оплату праці штатних працівників.

6.7. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Організації або передане їй в користування членами (учасниками), несе Організація, якщо інше не передбачено окремими угодами.

6.8. Майно Організації може бути вилучено виключно на підставі вступу в дію відповідного судового рішення згідно норм діючого законодавства.

7. Міжнародні зв’язки

7.1. Організація відповідно до цього Статуту може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні організації об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

8. Порядок внесення змін та доповнень до статуту Організації

8.1. Зміни та доповнення до статуту Організації затверджуються Загальними зборами, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 делегатів, присутніх на них.

8.2. Пропозиції та обґрунтування щодо змін та доповнень до статуту Організації повинні бути розглянуті Правлінням Організації не пізніше, як за 5 днів до проведення Загальних зборів Організації та винесені на їх затвердження.

8.3. Зміни та доповнення до статуту підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до вимог .